Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest F.H.U.”RODARELEKTRO” DARIUSZ JUSZCZYK  z siedzibą  Kielce ( 25-538), ul. Klonowa 9/9, REGON: 260416437, NIP: 8661528251
  • W sprawie realizacji praw dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 661 597 759 lub mailowo: darekjuszczyk@op.pl lub bezpośrednio w siedzibie Administratora
  •  Wszelkie dane jakimi dysponujemy zostały podane przez Ciebie zgodnie z wymogami ustawowymi (np. dane na fakturach – na mocach przepisów prawa podatkowego), dane podane przy okazji zawierania umów handlowych, składania zamówień. Dysponujemy również danymi przekazanymi nam ustnie, bądź informacji umieszczonych w zamówieniach oraz mailach. Zakres tych danych warunkuje rodzaj usługi, którą zamawiasz lub z której korzystasz.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. B) I LIT. C) RODO W CELU
• zawarcia i wykonania umowy– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
• podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy
 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze m.in. działań księgowo-podatkowych, obsługa reklamacji

NA PODSTAWIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ADMINISTRATORA TJ. NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. F) RODO W CELU:

• marketingu produktów i usług własnych administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług, przy czym jeśli przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną, realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika.
• w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, dostarczenia treści informacyjnych, w przypadku zapytania ogólnego, ofertowego, lub złożonego za pomocą formularza kontaktowego

  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Ciebie  umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy,
  • Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, którymi są m. in.: podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa.  Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem, a Podwykonawcami, w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Administratorem umowy m.in. – w celu świadczenia usług hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane do firm obsługujących nas m.in.  w zakresie księgowym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, podmiotom przetwarzającym dane w celu realizacji reklamacji, windykacji należności, partnerom handlowym, instytucjom płatniczym, w tym operatorom i pośrednikom płatności, bankom.
  • Administrator nie będzie udostępniać żadnych Twoich danych podmiotom państw trzecich oraz nie będzie przekazywać danych żadnym organizacjom międzynarodowym. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
  • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru  tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora, jest brak możliwości  zawarcia i wykonania umowy.